Profilaktyka w mieście - gdzie szukać pomocy?
Dodane przez Admin dnia Marca 12 2010 12:09:29
W mieście Gorlice funkcjonuje wiele ośrodków, poradni, instytucji, zajmujących się problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz istniejącej przemocy w rodzinie. Jak wynikło z badań własnych w gorlickich instytucjach problem przemocy jest nierozerwalnie połączony ze zjawiskiem alkoholizmu i narkomanii, gdyż w wielu przypadkach przyczyną istniejącej przemocy w rodzinie było właśnie nadużywanie alkoholu i narkotyków.
Do zasobów miasta Gorlice w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i zjawiska przemocy należy zaliczyć:

Rozszerzona zawartość newsa
- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Pododdział Leczenia Odwykowego przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza,
- Centrum Terapii Uzależnień,

- Poradnia dla młodzieży przy CTU,
- Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie przy CTU ;
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna;
- Gorlicki Klub Abstynenta „Egida”;
- Komenda Powiatowa Policji,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Miejska Koalicja Przeciw Przemocy w Rodzinie,

Osoby uzależnione jak i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tychże instytucji.
Oferty poszczególnych instytucji, poradni, komisji przedstawiają się następująco:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- przyjmuje wnioski i kieruje osoby uzależnione na leczenie odwykowe do Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach;
- prowadzi rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego;
- sporządza dokumentację na przymusowe leczenie, (wnioski do Sądu);
- realizuje działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych wśród dorosłych i dzieci;
- partycypuje w kosztach funkcjonowania poradni, ośrodków i innych instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i szukających pomocy w przypadku zaistniałej przemocy;
- kontroluje prawidłowość udzielanych zezwoleń i koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dofinansowuje działalność i wyposażenie świetlic osiedlowych w zakresie opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych tzn. w których występuje zjawisko alkoholizmu i towarzyszącej często jej przemocy;
Centrum Terapii Uzależnień oferuje:
- udziela pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu, dla ich rodzin, dorosłych i młodzieży;
- prowadzi programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia; świadczy porady w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- zajmuję się psychoterapią dorosłych dzieci alkoholików;
- pomaga w terapii uzależnień od nikotyny, narkotyków.
Poradnia dla Młodzieży
- konsultacje psychologiczne i prawne
- porady indywidualne,
- grupa psychoedukacyjna dla młodzieży,
- grupy wsparcia dla rodziców

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie oferuje:
- konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dorosłych doznających przemocy fizycznej i psychicznej;
- doraźną pomoc terapeutyczną dla dzieci krzywdzonych oraz ich rodziców i opiekunów;
- doradztwo psychologiczne dla osób stykających się z problemem przemocy rodzinnej;
- szkolenia i działania edukacyjne z zakresu problematyki przemocy wewnątrzrodzinnej;
- poradnictwo w zakresie problemów rodzinnych konflikty, kryzysy, trudności wychowawcze.

Pododdział Leczenia Odwykowego przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza.
- 10-łóżkowy Pododdział Leczenia Odwykowego (Alkohol) z własnym programem terapeutycznym - miesięcznymi "turnusami".

-Sala gimnastyczna, świetlica z klubem pacjenta, gabinety terapeutyczne, gabinet terapii sztuką (malarstwo, grafika).

Gorlicki telefon zaufania oferuje:
- dyżury telefoniczne psychologów i terapeutów;
- pomoc w sprawach problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie;
- pomoc osobom nadużywającym alkoholu;
- fachowe doradztwo rodzicom, których dzieci upijają się;
- poradnictwo dla osób żyjących w bezpośrednim otoczeniu osoby uzależnionej.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oferuje:
- pełny zakres usług psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w formie: diagnozy, terapii, profilaktyki, konsultacji, doradztwa, psychoedukacji i mediacji;
- przestronne, bogato wyposażone gabinety do diagnozy i terapii, z wykorzystaniem komputera do pracy z dzieckiem.

Gorlicki Klub Abstynenta „ Egida” oferuje:
- pomoc uzależnionemu wyjść z nałogu (projekcja filmów terapeutycznych i fabularnych na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu);
- spotkania z terapeutami i psychologami;
- mitingi i spotkania AA;
- propagowanie zdrowego stylu życia (wycieczki turystyczno – krajoznawcze, zawody sportowe, rocznice);
- kontakt z innymi klubami, wymiana doświadczeń;
- dostęp do czasopism, książek, filmów i telewizji w celu zapełnienia wolnego czasu;
- organizowanie zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży osób uzależnionych;
- przyjazna atmosfera, poczucie bezpieczeństwa i pełnej anonimowości.
Miejska Koalicja Przeciw Przemocy w Rodzinie oferuje pomoc:
-socjalną
-prawną
-psychologiczną
- pedagogiczną
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego, realizuje zadania należące do właściwości powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
- Świadczy pomoc na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków, osób niepełnosprawnych, prowadzimy specjalistyczne poradnictwo oraz współpracuje z szeregiem instytucji i placówek z terenu naszego powiatu działających jak na niwie pomocy społecznej.

adresy instytucji
Ponadto mieszkaniec Gorlic i powiatu gorlickiego może skorzystać z Niebieskiej Linii, Tel.(0801-12-00-02),czyli Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar przemocy który czynny jest w dni powszednie i soboty w godz. 8.00-22.00, a w niedzielę i święta w godz. 10.00-16.00. W sprawach dotyczących przemocy można pisać na adres mailowy niebieskalinia@niebieskalinia.info Wszystkie informacja na temat działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" znajdziecie Państwo na stronie www.niebieskalinia.info”
Rodzice, których dzieci upijają się mogą skorzystać z Pomarańczowej Linii dostępnej codziennie w godzinach 16.00 – 21.00. Pomoc można uzyskać pod numerem telefonu 0801 14 006 (tel. płatny 1 impuls, nie zależnie od czasu trwania rozmowy). Z przedstawionej oferty ośrodków, poradni i instytucji zajmujących się problemami alkoholizmu i przemocy wynika, iż mieszkaniec Gorlic i naszego regionu ma możliwość pomocy w swoich problemach. Duża ilość ośrodków, oraz bogaty wachlarz świadczonych usług, porad pozwala osobie szukającej pomocy otrzymać ją bezpłatnie w poczuciu bezpieczeństwa i pełnej anonimowości. Wysoko wyspecjalizowana kadra świadczy pomoc na bardzo wysokim poziomie.

źródło: UM Gorlice