Zmiana ceny za wodę ścieki
Dodane przez Admin dnia Marca 11 2010 18:55:05

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach wystąpiło o zatwierdzenie przez Radę Miasta Gorlice nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy w terminie do 45 dni od daty przedłożenia wniosku o zatwierdzenie. Uprzednio wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia. W tym celu Zarządzeniem Burmistrza została powołana Komisja ds. weryfikacji wniosku taryfowego.
W wyniku przeprowadzonego sprawdzenia wniosku stwierdzono jego zgodność z przepisami ustawy oraz uznano celowość poniesienia przez przedsiębiorstwo wykazanych kosztów działalności. Wzrost cen dla usługi odprowadzania ścieków spowodowany jest wzrostem kosztów na tej działalności, w tym dużymi zmianami cen energii elektrycznej oraz środków chemicznych używanych w oczyszczalni ścieków, a także kosztami odpisów amortyzacyjnych i podatków, które stanowią określony procent od wartości sieci i urządzeń.
Uchwałą Nr 424/XLVII/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Rada Miasta Gorlice dokonała zatwierdzenia taryf, które obowiązywać będą od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Ceny i stawki opłat w taryfach, kształtują się następująco:

Rozszerzona zawartość newsa
I. Ceny za dostarczenie 1 m 3 wody w zł/m 3

1. Grupa I odbiorców 3,24
2. Grupa II odbiorców 3,50

II. Ceny za odprowadzenie 1 m 3 ścieków w zł/m 3

1. Grupa I odbiorców 3,15
2. Grupa II odbiorców 3,39

Uwaga:
-grupa I odbiorców- indywidualne gospodarstwa domowe
-grupa II odbiorców- pozostali odbiorcy

* ceny nie zawierają podatku VAT

Opłaty stałe: (*)

1. Grupa I 3,50 zł/odbiorcę/miesiąc
2. Grupa II 9,50 zł/odbiorcę/miesiąc
3. Grupa III 40,00 zł/odbiorcę/miesiąc
4. wod.obce 1,95 zł/odbiorcę/miesiąc

Uwaga:
 ceny netto nie zawierają należnego podatku VAT
 opłaty mają charakter miesięcznego abonamentu
 grupa I-wodomierze o fi 15, fi 20, fi 25
 grupa II- wodomierze o fi 32, fi 40, fi 50
 grupa III- wodomierze o fi 80 i fi 100
 wodomierze obce- stanowiące opomiarowanie studni

Zgodnie z nowymi taryfami następuje zmiana cen:
1) dla odbiorców indywidualnych (1 grupa taryfowa):
- przy dostawie 1 m3 wody spadek o 0,61 %
- przy odbiorze 1 m3 ścieków wzrost o 7,14 %
2) dla odbiorców pozostałych (2 grupa taryfowa):
- przy dostawie 1 m3 wody spadek o 1,41 %
- przy odbiorze 1 m3 ścieków wzrost o 7,28 %.
Opłaty stałe nie wzrastają w stosunku do poprzednio obowiązujących.