Rada Nadzorcza Ogłasza II edycję konkursu
Dodane przez Admin dnia Stycznia 07 2020 12:28:05
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRASIŃSKIEGO".

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach [ul. Krasińskiego 3 A, 38-300 Gorlice], zgodnie z § 130 Statutu Spółdzielni ogłasza II edycję konkursu na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KRASIŃSKIEGO".

1. Wymagania konieczne:

 Wykształcenie wyższe, : budowlane, techniczne, prawnicze i inne.
 Co najmniej 8 letni staż pracy.
 Wykształcenie średnie: budowlane, techniczne w tym preferowana praca w strukturach organizacyjnych spółdzielni mieszkaniowej.
 Staż pracy min. 10 lat w tym praca w strukturach spółdzielni.
 Powinien wykazać się znajomością problematyki spółdzielczości
mieszkaniowej, z zakresu Kodeksu pracy, ekonomiki przedsiębiorstw, w tym struktury kosztów i ich rozliczania, wybranych przepisów prawa: cywilnego, administracyjnego, budowlanego, energetycznego oraz ochrony danych osobowych, przepisów ppoż. i BHP.
 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
 Nie prowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec SM „Krasińskiego” (oraz rodzącej sytuację konfliktu
interesów) lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.
 Dobra znajomość obsługi komputera.

Zainteresowania osobiste: proszę podać jakie.

Wymagania pożądane:

1. Ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach oraz znajomość zasad komunikacji społecznej;
2. Dodatkowe kursy i uprawnienia mogące wnieść wartość dodaną do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej;
3. Znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, lustracji i kontroli finansowej;

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o pracę, życiorys (CV ze zdjęciem) , list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).
2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.


4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karno-skarbowych przez uprawnione organy lub Sąd.
6. Klauzulę o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”

Oferujemy pracę na pełnym etacie umowa o pracę lub na 1/2 etatu wg oddzielnych ustaleń.

Tryb zgłaszania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 Lutego 2020 r. do godziny 14:00. w sekretariacie Spółdzielni w pok. Nr 7, w godz. od 800 do 1400 na adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krasińskiego”, ul. Krasińskiego 3A ; 38- 300 Gorlice z dopiskiem „II edycja postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać”.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

Niezbędne informacje można uzyskać w administracji Spółdzielni pok. nr 7 (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania) lub telefonicznie dzwoniąc na nr 533 895 572 lub 533 880 172, albo na stronie internetowej www.spolkras.pl
Po wstępnej ocenie złożonych ofert na rozmowy kwalifikacyjne, będą zapraszani kandydaci najlepiej spełniający powyższe warunki.