Zapytanie ofertowe
Dodane przez Admin dnia Września 16 2019 10:01:13
Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krasińskiego”
Ul. Krasińskiego 3A
38-300 Gorlice
Zapytanie ofertowe
z dnia 04.09.2019 r.
Prosimy uprzejmie o złożenie oferty na:
„Monitoring IP wiat śmietnikowych” w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krasińskiego” na ul. Krasińskiego w Gorlicach, w ramach realizacji zadania, pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej na Osiedlu „Kraińskiego” w Gorlicach.
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krasińskiego”, ul. Krasińskiego 3A; 38-300 Gorlice.
Zakres prac:
• Instalacja dwóch kamer obrotowych IP wraz z nadajnikiem radiowym do monitoringu wiat wraz z wyposażeniem.
• Przyłącza elektryczne z budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wg ustaleń.
Informacji na ten temat udziela inż. Stanisław Chmura, w godz. od 800 do 14 00 w lokalu administracji Spółdzielni pok. nr 7 lub telefonicznie nr tel. 533 895 572
Wymagania:
Montaż instalacji musi być zrealizowany w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p. poi. oraz ochrony środowiska, dokumentacją i polskimi normami oraz Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz.1186 ).
Materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 Prawa budowlanego oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Monitoring IP wiat śmietnikowych” należy złożyć w administracji pok. nr 7, Spółdzielni
Mieszkaniowej Krasińskiego, ul. Krasińskiego 3A, 38-300 Gorlice w terminie do 23.09.2019 r. do godziny 1200
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2019 r. w budynku administracji
Spółdzielni, pok. nr 4 o godzinie 10.00
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.