Nowa Uchwała Rady Miasta
Dodane przez Admin dnia Marca 11 2010 18:54:17

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 786 Poz. 6219 ogłoszona została Uchwała Nr 375/XLII/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uchwała Nr 375/XLII/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Na podstawie art. 14 ust. 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 1473 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 2 Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Rada Miasta Gorlice uchwała, co następuje:

§ 1
Na terenie miasta Gorlice wprowadza się zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach publicznych:
1. na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,
2. w pomieszczeniach wspólnych budynków wielorodzinnych, w szczególności na klatkach schodowych, w ciągach komunikacyjnych, w piwnicach, na strychach, w garażach podziemnych, pralniach, suszarniach, bramach oraz na posesjach wokół tych budynków, w szczególności na dziedzińcach, podwórkach i ławkach - z wyłączeniem posesji i budynków prywatnych.
3. na parkingach,
4. na terenach przyległych do miejsc sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
5. na kąpieliskach i plażach oraz nabrzeżach rzek Ropa i Sękówka oraz potoków przepływających przez miasto Gorlice, w pasie o szerokości 30 m licząc od brzegu rzeki lub potoku,
6. na cmentarzach i w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

§ 2
Zakaz o którym mowa w § 1 nie obowiązuje w razie wydania przez właściwy organ okresowego zezwolenia na sprzedaż lub podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w danym miejscu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice: B. Musiał